Historia zmian

Wersja 4.0

1. Dekompresja formatu RAR została znacznie przyspieszona. W zależności od typu danych, prędkość dekompresji może być nawet o 30% większa niż w poprzednich wersjach.

Zarówno ogólny jak i specjalne (dla multimediów) algorytmy RARa zyskały na tym ulepszeniu; nie wpłynęło to jedynie na algorytm kompresji tekstu.

2. Zmiany w obsłudze formatu ISO:

a) obsługiwany jest teraz format UDF w wersji 2.50, co umożliwia wypakowanie plików z większości obrazów Blu-ray;

b) podczas przeglądania obrazów ISO o formacie UDF wyświetlany jest numer wersji UDF w głownym oknie WinRARa oraz w oknie informacyjnym;

c) WinRAR ustawia datę modyfikacji folderów podczas ich wypakowywania z obrazów ISO o formacie UDF i ISO9660.

3. Zmiany w oknie dialogowym hasła:

a) WinRAR używa tego samego okna dialogowego zarówno podczas archiwizacji jak i podczas wypakowywania, dlatego opcja "Wyświetl hasło" jest dostępna także podczas wypakowywania;

b) przycisk "Zarządzaj hasłami..." umożliwia uruchomienie prostego menedżera haseł, za pomocą którego można wprowadzić najczęściej używane hasła. Hasła te będą później dostępne z listy rozwijanej w oknie dialogowym hasła.

Należy mieć na uwadze, że hasła są zapisywane w postaci jawnej (nie są szyfrowane), i każdy kto ma dostęp do komputera może je odczytać. Tego menedżera haseł należy używać tylko w przypadku, gdy komputer jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem;

c) opcja "Użyj dla wszystkich archiwów" jest dostępna podczas rozpakowywania wielu archiwów na raz. Umożliwia ona zastosowanie tego samego hasła do wypakowania plików ze wszystkich archiwów.

Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona przy pustym haśle, WinRAR pominie wszystkie zaszyfrowane archiwa;

d) Inaczej niż w poprzednich wersjach, WinRAR do rozpakowywania nie używa hasła ustawionego w domyślnym profilu kompresji.

Aby używać tego samego hasła do rozpakowywania wszystkich archiwów, należy za pomocą menedżera haseł utworzyć nową pozycję, w której jako maskę plików należy podać "*".

4. W Windows 7 WinRAR wyświetla pasek postępu także na swojej ikonie znajdującej się w systemowym pasku zadań. Opcja "Pasek postępu w pasku zadań" w oknie ustawień ogólnych umożliwia wyłączenie tej funkcjonalności.

5. Liczne zmiany w obsłudze Unicode polepszające obsługę nazw plików zawierających znaki diakrytyczne:

a) poprawione działanie funkcji "Zmień nazwę", "Przekształć archiwum", "Znajdź" i innych, poprawiono działanie drzewa folderów, monitu hasła i innych elementów interfejsu WinRARa;

b) prawidłowe wyświetlanie nazw w menu kontekstowym Eksploratora Windows;

c) obsługa Unicode w plikach .lng

6. Zmiany w składni opcji "-x". Teraz możliwe jest używanie symboli wieloznacznych w maskach wykluczeń dla folderów. Taka maska musi zawierać na końcu znak \ (np. -x*tmp*\ lub -x*\temp\)

7. Nowa opcja w ustawieniach zaawansowanych okna wypakowywania - "Wypakuj względne ścieżki". Jeśli jest ona włączona, to w momencie wypakowywania plików podczas przeglądania jakiegoś podfolderu znajdującego się w archiwum ewentualna ścieżka włącznie z nazwą bieżącego folderu zostanie pominięta.

Na przykład, jeśli w archiwum znajduje się folder "Backup\MojeDane" zawierający podfolder "Obrazki", to ten podfolder po wybraniu zostanie wypakowany jako "Obrazki", a nie "Backup\MojeDane\Obrazki".

Opcja ta jest domyślnie włączona. Aby zmienić to ustawienie, należy zmienić tą opcję i kliknąć przycisk "Zapisz ustawienia" na zakładce "Ogólne" okna wypakowywania.

8. WinRAR i moduły SFX nie obsługują Windows 98, Windows Me ani Windows NT. Minimalna obsługiwana przez WinRARa 4.0 wersja systemu operacyjnego to Windows 2000.

Poprzednie wersje WinRARa, obsługujące starsze systemy Windows, są do pobrania pod adresem ftp://ftp.rarlab.com/rar

9. Jeśli archiwum TAR, TAR.GZ lub TAR.BZ2 zawiera dowiązania, i jeśli system plików, gdzie są one rozpakowywane to NTFS, to WinRAR odtworzy te dowiązania. W systemach Vista lub nowszym WinRAR odtworzy dowiązania symboliczne jako symboliczne a twarte dowiązania jako twarde, natomiast w starszych systemach wszystkie zostaną odtworzone jako twarde dowiązania.
Jeśli systemem plików jest FAT32 lub inny nieobsługujący dowiązań, to WinRAR pominie wszystkie dowiązania podczas rozpakowywania tych archiwów.

10. Przetwarzanie woluminów naprawczych generuje mniej operacji dyskowych, co przekłada się na większą wydajność.

11. W Windows 7 w oknie wypakowywania plików można jako folder docelowy wybrać jedną z Bibliotek.

12. Polecenie "Sporządź raport" umożliwia wybranie jako format danych HTML, tekst Unicode i zwykły tekst. W odróżnieniu od poprzednich, bieżąca wersja WinRARa zachowuje znaki Unicode w plikach raportu o formacie HTML lub tekst Unicode.

13. Lista komunikatów wyświetlana przez archiwa SFX zawiera tylko status operacji i komunikaty błędów. Nie zawiera nazw wszystkich wypakowywanych plików. Zmiana ta przyspiesza rozpakowywanie oraz zmniejsza zapotrzebowanie na pamięć podczas rozpakowywania archiwów zawierających duże ilości plików, a także ułatwia odnalezienie ewentualnych błędów (nie trzeba ich wyszukiwać wśród nazw wypakowanych plików).

14. W środowisku okienkowym archiwa SFX wyświetlają przycisk "Wypakuj" zamiast "Zainstaluj", jeśli komentarz archiwum nie zawiera poleceń "Setup" czy "Presetup". Aby wyświetlić przycisk "Instaluj" bez uruchamiania żadnego z wypakowanych programów, należy w komentarzu archiwum umieścić polecenie "Setup" bez parametrów.

15. WinRAR wyświetla procent zaawansowania powyżej paska postępu podczas naprawiania archiwum zawierającego dane naprawcze oraz podczas przetwarzania woluminów naprawczych.

16. WinRAR ogranicza maksymalny rozmiar woluminu do 4GB minus 1 bajt podczas tworzenia wieloczęściowych archiwów RAR na dysku o systemie plików FAT i FAT32 (gdy włączony jest automatyczny rozmiar woluminu). Wymienione systemy plików nie obsługują plików o rozmiarze równym lub przekraczającym 4GB.

17. Jeśli włączona jest opcja "Czekaj na zakończenie innych kopii WinRARa" i WinRAR oczekuje na zakończenie działania innej instancji, to można nacisnąć przycisk "Kontynuuj" aby zakończyć oczekiwanie.

18. WinRAR wyświetla tylko jeden monit o hasło, zamiast dwóch, podczas zapisywania zaszyfrowanego pliku (po jego modyfikacji w zewnętrznej aplikacji) z powrotem do archiwum RAR lub ZIP. Poprzednie wersje WinRARa zwykle wyświetlały dwa monity - podczas wypakowywania pliku i podczas jego powtórnej archiwizacji. Pojedynczy monit był wyświetlany tylko w przypadku archiwów RAR o zaszyfrowanych nazwach plików.

19. Nowy kod błędu - 10 ("brak plików"). Jest on zwracany przez RARa i WinRARa w momencie, kiedy żaden plik nie pasuje do podanego wzorca podczas archiwizacji, wypakowywania, usuwania plików czy naprawy archiwum.

20. Pole nazwy pliku w oknie dialogowym nadpisywania pliku zajmuje teraz kilka wierszy. Umożliwia to wyświetlenie dłuższych nazw.

21. Opcja -ep3 przekształca teraz nie tylko litery dysków, lecz także ścieżki sieciowe - "\\serwer\udział" zostanie przekształcone w "__serwer\udział" podczas archiwizacji i prawidłowo odtworzone do pierwotnej postaci podczas wypakowywania z opcją -ep3.

22. Nowa opcja "Wypakowywanie tle" na zakładce "Zaawansowane" okna dialogowego wypakowywania.

Teraz ustawienie opcji "Archiwizacja w tle" w domyślnym profilu kompresji nie ma już wpływu na wypakowywanie.

23. Przycisk "Tryb..." w oknie wyświetlającym postęp bieżącej operacji jest teraz włączony także podczas rozpakowywania i testowania archiwów. Umożliwia to dostęp do okna z parametrami, gdzie można ustawić opcję "Wyłącz komputer po zakończeniu".

Poprzednio ta funkcjonalność była dostępna tylko podczas archiwizacji.

24. Usunięte błędy:

a) zmiana nazwy pliku znajdującego się w archiwum mogłą spowodować zmianę nazwy wszystkich pozostałych plików o tej samej nazwie, znajdujących się w innych folderach tego samego archiwum;

b) poprzednie wersje wyświetlały niewłaściwy całkowity "Rozmiar po kompresji" dla wieloczęściowych archiwów CAB (polecenie "Informacje").

c) w archiwach ZIP polecenia "U" (aktualizacja) i "F" (odświeżenie) mogły aktualizować nawet te pliki, które nie zostały wymienione w linii poleceń. Działo się to tylko w przypadku plików znajdujących się w bieżącym folderze, których nazwy pasowały do plików znajdujących się w acrhiwum. Błąd ten nie występował w przypadku polecenia "A" (dodawanie do archiwum).